Bibliografia

Dr hab. prof. US Wojciech Krysztofiak

Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński

 I.     ABSTRAKTY

(1)     „Noematy i ich formalizacja”, w:  ( red. L. Witkowski), VI Polski Zjazd Filozoficzny. Toruń 1995. Abstrakty, Wydawnictwo Adam Marszałek; Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1995, s. 119-120.

 (2)     „Kryteria negatywności zdań w sensie logicznym”, w:  (red. L. Witkowski), VI Polski Zjazd Filozoficzny. Toruń 1995. Abstrakty, Wydawnictwo Adam Marszałek; Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1995, s.120.

 II.  SPRAWOZDANIA  Z  KONFERENCJI

 (3)     „Wartości w logikach niefregowskich”, Ruch  Filozoficzny, T. XLVII, Nr 1, 1990 s. 96-97.

 (4)     „Konferencja w Szczecinie”, Ruch  Filozoficzny, T.L, Nr 3,1993, s. 275-278.

 (5)     „Sprawozdanie z III <<Warsztatów Studentów Filozofii>> Sto lat filozofii analitycznej” [wspólnie z A. Gad] , Ruch Filozoficzny,Tom LXI, Nr 4 (2004), s.549-553.

 III.             RECENZJE

 (6)     „B. Wolniewicz: Ontologia sytuacji. Podstawy i zastosowania” (rec.), Ruch  Filozoficzny, T. XLVII, Nr 3-4, 1990, s. 267-269.

 (7)     „J. Paśniczek: Meinongowska wersja logiki klasycznej”, Ruch  Filozoficzny, Tom XLIX, Nr 1, 1992, s. 62-66.

 (8)     „L. Gumański: Wprowadzenie w logikę współczesną”, Ruch Filozoficzny, Tom L, Nr 1, 1993, s.98-100.

 (9)     „J. J. Jadacki: O rozumieniu. Z filozoficznych podstaw semiotyki”,  Ruch Filozoficzny, Tom LI, Nr 3-4, 1994, s. 375-378.

 (10)      „Prawda i stany rzeczy: (rec.: A. Biłat: Prawda i stany rzeczy, Lublin:  Wydawnictwo UMCS 1995)”, Filozofia Nauki, Rok VIII, 2000, Nr 1(29), s. 123-133.  

 IV.              ARTYKUŁY  W  CZASOPISMACH

 (11)      „Romana Ingardena koncepcja negatywnych stanów rzeczy”, Ruch  Filozoficzny, T. XLVII, Nr 2, 1990, s. 144-146.

 (12)   „Mereologia, teoria systemów relacyjnych, termodynamika”, Ruch  Filozoficzny, T.XLVII, Nr 2, 1990, s.146-151.

 (13)  „Realizm, idealizm, negacja, sytuacje”, Filozofia Nr 1, Zeszyty Naukowe   Uniwersytetu Szczecińskiego, 1991, s. 85-101.

 (14)  „ Fenomenologia, możliwe światy, negacja”, Ruch  Filozoficzny, T.XLVIII, Nr 2, 1991, s.139-147.

 (15) „Czy morderca jest zły ? – tomizm, możliwe światy, antywartości”, Ruch  Filozoficzny, T.XLVIII,  Nr 3-4, 1991, s.261-267.

 (16) „Ingardenowska semantyka zdań. Analiza funktora negacji zdaniowej”, Filozofia   Nr 2, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1992, s. 31-52.

 (17)      „O ontologii jakości idealnych Romana Ingardena”, Filozofia Nr 3, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1992, s. 75-89.

 (18)  „Próba formalizacji pojęcia noematu”, Principia, T. V, 1992, s. 97-111.

 (19)      „Phenomenology, possible worlds and negation”, Husserl Studies, Vol. 8, No. 3, 1991/92, s. 205-220.

 (20)      „Semantyczny schemat idealizmu”, Filozofia Nr 4, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1994, s.81-100.

 (21)  „Negacja, podmiot, predykat i teza Geacha”, Filozofia Nr5, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1994, s. 23-38.

 (22)   „Noemata and Their Formalization”, Synthese, Vol. 105, No. 1, 1995, s.53-86.

 (23)  „Analiza opozycji idealizm-realizm”, Filozofia Nauki, Rok IV, Nr 1(13), 1996, s. 17-40.

 (24) „Formalizacja kontrowersji idealizm-realizm”, Filozofia Nauki, Rok V, Nr 1(17), 1997, s.39-58.

 (25) „Prawda i stany rzeczy”, Filozofia Nauki, Rok VIII, 2000, Nr 1(29), s.123-133.

 (26) „O stanach rzeczy raz jeszcze”, Filozofia Nauki, Rok IX, 2001, Nr 4(36), s.101-      112.

 (27) „Idealizm, realizm, intensje, możliwe światy”,  Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, R. X, Nr 4 (40), 2001, s.103-120.

 (28) „Metamatematyka i intensjonalność”, Filozofia Nauki, Rok X, 2002, Nr 3-4 (39-40), s.123-148.

 (29) „CZĘŚĆ I: Metamatematyka, intensjonalność, ekstensjonalność. Dowód twierdzenia o niezupełności arytmetyki Peano”,  Ruch Filozoficzny, T.LX, Nr 3, 2003, s. 427-462.

 (30)  „CZĘŚĆ II: Metamatematyka, intensjonalność, ekstensjonalność. Intensjonalizacja metaarytmetyki” Ruch Filozoficzny, Tom LXI, Nr 1 (2004), s.41-77.

 (31)           „Negacja w mowie potocznej”,  Nowa Krytyka  16(2004), s.245-281.

 (32)               „Wspomnienie o Profesorze Henryku Hadrysiu”, Ruch Filozoficzny, Tom LXI, Nr  2 (2004), s.219-226.

 (33)            „Egzystencjalizm z punktu widzenia koncepcji aktów mowy”,  Filozofia Nauki, Rok XII, 2005, Nr 1 (49), s.59-89.

 (34)            „Metodologiczne problemy filologicznej historii filozofii. Odpowiedź Jerzemu Pawliszcze”, Filozofia Nauki, Rok XIV, 2006, Nr 3(55), s.151-159.

 (35) „Gramatyczne reprezentacje systemów filozoficznych”, Kognitywistyka i Media w Edukacji, Nr 1-2, 2006, s.102-117.

 (36) „The phenomenological idealism controversy in light of possible worlds   semantics”, Axiomathes, Vol. 17, No. 1, 2007, s.75-97.

 (37)  „Logiki drzew derywacyjnych”, Filozofia Nauki, Rok XV, 2007, Nr 2(58),s. 33-73.

 (38) „Część I: Egzystencjalistyczny model umysłu” , Ruch Filozoficzny, Tom LXIV, Nr  4 (2007), s.703-723.

 (39)              „Frege, Husserl, Leśniewski i Heidegger. Bycie w perspektywie analitycznej”, Filozofia Nauki, Rok XV, 2007, Nr 3(59), s. 77-105.

 (40) „Spór o ontologię sytuacji jako spór o zasadę kompozycyjności. Argument z metafory”, Filozofia Nauki, Rok XV, 2007, Nr 4(60),s. 51-70.

 (41) „Parafraza analityczna egzystencjalistycznego modelu umysłu”, Ruch Filozoficzny, Tom LXV, Nr 1, 2008, s.99-113.

 (42) „Kategoria podmiotu witalnego w Traktacie Wittgensteina. Prolegomena do egzystencjalizmu logicznego”, Ruch Filozoficzny, Tom LXV, Nr 2, 2008, s. 217-239.

 (43) „Modalna arytmetyka indeksowanych liczb naturalnych: możliwe światy liczb”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, 2008, R. 17, Nr 2(66), s.79-107.

 (44)„Multi-temporalne struktury obliczeniowe. Indeksowane liczby naturalne w świetle arytmetyki kognitywnej”, Filozofia Nauki, Rok XVIII, 2010, Nr 4(72), s.23- 47.

 (45)(wspólnie z Grzeszczuk J.) „Makroillokucja”, Ruch Filozoficzny, Tom LXVII, 2010,  Nr 3, s.467-499.

 (46) „Witalistyczno-egzystencjalistyczna interpretacja pierwszej filozofii Wittgensteina”, Diametros, 29, 2011, s.50-70.

 (47)„Fakty matematyczne w świetle logiki niefregowskiej”, Filozofia Nauki, Rok XIX, 2011, Nr 4(76), s.83-101.

 (48)„The grammar of philosophical discourse”, Semiotica 188-1/4, (2012), s.295-322.

 (49)„Logiczna składnia liczebnika. Studium kognitywistyczne. Część I”, Filozofia Nauki, Rok XX, 2012, Nr 1(77), s.59-91.

 (50)  “Indexed Natural Numbers in Mind: A Formal Model  of the Basic Mature Number Competence”, Axiomathes, Vol. 22, No 4,  (2012), s.433-456.

(51) “Polscy filozofowie na międzynarodowym, czasopiśmienniczym rynku”, Ruch  Filozoficzny, Tom LXIX, Nr 1 (2012),133-150.

 V.   ARTYKUŁY  W  KSIĄŻKACH

 (52) „Negatywne sytuacje w świetle ontologii Romana Ingardena”, w: M. Omyła(red.), Szkice z semantyki i ontologii sytuacji, Biblioteka Myśli Semiotycznej: Znak-Język-Rzeczywistość, Warszawa 1991, s. 69-91.

 (53) „Struktury ontologiczne w modelu hydrodynamiki”, w: H. Hadryś, W. Krysztofiak, S. Okulski: Rozwój paradygmatu mechaniki klasycznej, Uniwersytet Szczeciński: Szczecin 1991, s. 27-53.

 (54) „Ontologiczny status antywartości na gruncie neotomizmu M.A. Krapca”, w: J. Lipiec (red.), Istnienie i poznanie wartości, Uniwersytet Jagielloński: Kraków 1991, s.228-251.

 (55) „Sposób użycia słowa  zły jako źródło działań totalitarnych”, w; J. Lipiec (red.), Rozdroża wartości, Uniwersytet Jagielloński: Kraków 1992, s. 40-45.

 (56) „Semantyka tekstu androgynicznego”, w: R. Cieślak, E. Tierling, P. Urbański (red.), Z warsztatu badawczego humanistyki, Uniwersytet Szczeciński: Szczecin  1993, s. 9-18.

 (57) „Fenomenologiczna interpretacja  Traktatu  Wittgensteina”, w; W. Krysztofiak, H. Perkowska (red.), Szkice z fenomenologii i filozofii analitycznej, Uniwersytet Szczeciński: Szczecin 1993, s.55-79.

 (58)„Czy wyrażenie „nicość”  jest sensowne?”, w: D. Karłowicz, J.Lipiec, B. Markiewicz, B. Szymańska (red.), Wartość bycia. Profesorowi Stróżewskiemu w darze, Polskie Towarzystwo Filozoficzne: Kraków-Warszawa 1993, s.335-347.

 (59) „Negatywne zdania w sensie logicznym”, w: J. Perzanowski, A. Pietruszczak (red.), Byt, logos, matematyka. Filozofia/logika. Filozofia logiczna 1995, Wyd. UMK: Toruń 1997, s.113-149.

 (60)„Próba formalizacji pojęcia noematu” (wspólnie z A. Pietruszczakiem), w:  J. Perzanowski, A. Pietruszczak (red.), Byt, logos, matematyka. Filozofia/logika. Filozofia logiczna 1995, Wyd. UMK: Toruń 1997, s.161-198.

 (61) „Koncepcje sposobu istnienia negatywnych stanów rzeczy”, w: Z. Kowalski, W. Krysztofiak, A.   Biłat: Koncepcje negatywnych stanów rzeczy, Wyd. UMCS: Lublin 1998, s.41-103.

 (62) „Twierdzenia Gödla, możliwe światy i intensjonalność” w: Filozofia i logika. W stronę Jana Woleńskiego,(red. Jan Hartman), Wydawnictwo Aureus: Kraków 2000, s.63-83.

 (63)„Baza empiryczna teorii referencji”, [w:] (Kochan E., Ziemski P., red.), Oblicza kultury. Człowiek – poznanie – twórczość. Profesor Halinie Perkowskiej w darze, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Szczecin 2008, s.255-274.

 (64) „Co wyraża argument <<slingshot>>?”, [w:] (Biłat A., red.), Aporie ontologii sytuacji, Wyd. UMCS: Lublin 2009, s.37-73.

  V.                WSPÓŁREDAKCJA  KSIĄŻEK

 (65) H. Hadryś, W. Krysztofiak, S. Okulski: Rozwój paradygmatu mechaniki klasycznej, Uniwersytet Szczeciński:  Szczecin 1991.

 (66) W. Krysztofiak, H. Perkowska (red.), Szkice z fenomenologii i filozofii analitycznej,  Uniwersytet Szczeciński:  Szczecin 1993.

 (67) Z. Kowalski, W. Krysztofiak, A. Biłat: Koncepcje negatywnych stanów rzeczy, Wyd. UMCS; Lublin 1998.  

 VI.             KSIĄŻKI

(68) W. Krysztofiak: Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999.

 (69)  W. Krysztofiak: Gramatyka dyskursu filozoficznego. Kognitywistyczne studium historii filozofii, Wydawnictwo Naukowe Semper: Warszawa 2006.

One response to “Bibliografia

  1. Pingback: Bibliografia | wojciech krysztofiak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s